Nơi đây đại thế khí hưng trăm năm Lúc đó dãy núi bên ngoài Nhân tộc chính cư thiên địa nhân vật chính làm lấy cả tộc phi thăng mộng đẹp thật tình không biết sơn thôn trùng dương đã có vô số đại yêu linh trí dần dần hiển

Khương Ly xuyên qua thành Việt quốc Thế tử bắt đầu bị phụ vương làm hạt nhân hiến cho Đại Chu Nữ Đế Nhưng không ngờ Nữ Đế đem tự mình bạn gái thân Kinh thành danh bộ Lâm Tư Nghiên gả cho hắn đồ giám thị nhất cử nhất

tiên lữ kỳ duyên

Không có truyện phù hợp tiêu chí tìm kiếm